Deutsch DE

Prosze wprowadzić kod weryfikacyjny

Popraw kod weryfikacyjny

Konkurs

Regulamin Konkursu „Podróże po Polsce”

w dniach od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

§ 1.

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1) Organizator – „UjakUrlop” z siedzibą przy ul. Bliźniąt 11/4, 61-244 Poznań.


2) Konkurs „Podróże po Polsce” – przygotowany przez Organizatora Konkurs, polegający na ocenianiu opisów z wycieczki oraz załączonych zdjęć oraz nagradzaniu najlepszych.


3) Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin.


4) Nagroda – przyznana Uczestnikowi Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie – voucher dla dwóch osób na wyjazd nad morze na 3 dni (2 noclegi) do wykorzystania w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r. do obiektu noclegowego wskazanego przez Organizatora.

 

§ 2.

 

1) Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Konkursu zasady Konkursu, w szczególności w zakresie: przystąpienia do Konkursu, załączania opisów podróży i zdjęć, przyznawania nagród oraz zakończenia Konkursu.


2) Konkurs przeprowadzany będzie w dniach od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.
 

3) Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

4) Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego przetwarzane w zakresie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, złożonym zgodnie z  § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: biuro@ujakurlop.pl. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 3.

 

Konkurs opiera się o następujące zasady:

1) Uczestnik w okresie trwania Konkursu przesyła na adres e-mail Organizatora biuro@ujakurlop.pl opis wycieczki, jaką odbył na terenie Polski, a do opisu winien załączyć co najmniej 3 zdjęcia.  Wycieczka mogła odbyć się w dowolnym czasie.


2) Przystąpienie do Konkursu możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego Regulaminu.


3) Każdy Uczestnik ma prawo do publikacji wyłącznie jednego opisu wycieczki.


4) Opis wycieczki winien być sporządzony w formacie .doc, .docx .rtf, odt.


5) Każde załączone zdjęcie powinno być w formacie jpg, gif lub jpeg, jego wielkość nie może przekraczać 2 MB. Można załączyć maksymalnie 10 zdjęć.


6) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia e-maila od Uczestnika, gdy zgodnie z ostrzeżeniem programu antywirusowego posiada on niebezpieczną lub szkodliwą zawartość.

 

§ 4.

 

1) Uczestnik winien w swym e-mailu przesłać następujące dane:

- imię i nazwisko,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- nick.

2) W treści e-maila Uczestnik winien złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść i że zobowiązuje się go stosować, w szczególności w zakresie kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz praw autorskich, o których mowa w § 5.


3) Uczestnik, który odmówi złożenia oświadczenia o treści ustalonej w ustępie powyżej, nie zostanie dopuszczony do Konkursu.

 

 

§ 5.

 

1) Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w opisie wycieczki oraz załączonych do niego zdjęciach, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ujakurlop.pl, przez Organizatora Konkursu, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Podróże po Polsce”, a także w celach marketingowych Organizatora. Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


2) Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie przenosi na rzecz Organizatora prawa autorskie do zgłoszonego opisu wycieczki oraz zdjęć, niewyłącznie i nieodpłatnie, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


3) Przystępując do Konkursu oraz akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik jednocześnie składa oświadczenie, iż zamieszczane przez niego zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie osoby na nim zamieszczone wyraziły zgodę na jego wykonanie oraz publikację i dysponowanie nim w zakresie wskazanym w Regulaminie.


4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niedokładnych bądź nieprawdziwych danych, w szczególności w zakresie danych osobowych, adresowych i kontaktowych.

 

§ 6.

 

1) Organizator ma prawo odmówić zarejestrowania opisu lub zdjęcia bądź dokonać usunięcia tego opisu lub zdjęcia, jeżeli jest ono niezwiązane z Konkursem, w szczególności gdy zawiera obrazy lub treści obraźliwe, wulgarne lub z innych przyczyn nieodpowiednie.


2) Uczestnik zamieścić może jedynie takie opisy i zdjęcia, które nie naruszają praw osób trzecich ani nie godzą w żadne dobro chronione prawem. Za wszelkie naruszenia w powyższym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 7.

 

1) Jeden opis wycieczki może zdobyć tylko jedną nagrodę.


2) Opis wycieczki wraz ze zdjęciami, które Organizator uzna za najlepsze w całym Konkursie, otrzymuje nagrodę główną, jaką jest voucher dla dwóch osób na wyjazd  nad morze do wykorzystania w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r.


3) Ogłoszenie o wynikach Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.ujakurlop.pl w terminie do 30 lipca 2014 r.


4) W celu odebrania Nagrody, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem, który wygrał Konkurs, zgodnie z danymi adresowymi ujawnionymi podczas zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o wynikach Konkursu.

 

§ 8.

 

1) Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Konkursu w każdym czasie, gdy jego dalsze prowadzenie okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności z uwagi na siłę wyższą, zmiany w prawie bądź zmiany organizacyjne u Organizatora.


2) Organizator ma prawo w każdym czasie zmienić nagrodę przyznawaną w Konkursie na nagrodę równoważną, gdy jej realizacja okaże się niemożliwa lub znacznie utrudniona.


3) Zmiany, o których mowa w ustępach powyższych, zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.ujakurlop.pl niezwłocznie po ich podjęciu.

 

§ 9.

 

1) Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.


2) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).


3) Informacja o Konkursie zawarta na stronach internetowych, prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie informacji odnośnie Konkursu Organizator nie odpowiada.


4) Nagroda wygrana przez Uczestnika Konkursu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi.
Wszelkie ewentualne skargi i żądania, związane ze sposobem przebiegu Konkursu, Uczestnik obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia sprzecznego z regulaminem Konkursu, skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.


5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.


7) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Prosimy o sugestie, uwagi i pytania