Deutsch DE

Prosze wprowadzić kod weryfikacyjny

Popraw kod weryfikacyjny

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

Regulamin zamieszczania ogłoszeń przez Oferentów na stronie internetowej UjakUrlop.pl

 

Serwis UjakUrlop.pl służy do zamieszczania ogłoszeń przez Oferentów w celu prezentacji ich ogłoszeń, które będą dostępnie dla Użytkowników korzystających z serwisu, w zakresie sprzedaży miejsc noclegowych czy innych form tymczasowego zakwaterowania oraz imprez turystycznych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu serwisu internetowego UjakUrlop.pl.

 

Zasady zamieszczania ogłoszeń przez Oferentów są następujące:

 

I. Przepisy wstępne

 

1. Każdy Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę jego ogłoszenia, a także za zgodność Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.


2. Każdy Oferent ponosi też pełną odpowiedzialność za to, że jego oferta w żaden sposób nie narusza zasad uczciwej konkurencji, praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie praw autorskich, zastrzeżonych znaków towarowych, itd., a także że nie zawiera treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących lub innych mogących stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń za naruszenie dóbr osobistych.


3. Serwis zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania współpracy z Oferentem, którego Ogłoszenia naruszają powyższe zapisy bądź którego działalność budzi uzasadnione podejrzenie, że do takich naruszeń może dochodzić; dotychczas uiszczone wynagrodzenie na rzecz Serwisu nie będzie podlegało zwrotowi.


4. Oferent zamieszczając swoje Ogłoszenie jednocześnie oświadcza, iż posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do publikowanego Ogłoszenia, w szczególności zawartych w nim zdjęć, a jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez UjakUrlop.pl w zakresie prowadzonego serwisu internetowego.

 

II. Rejestracja i zawarcie umowy współpracy

 

1. W celu uzyskania możliwości publikowania Ogłoszeń, Oferent winien zarejestrować się na stronie internetowej serwisu, a po otrzymaniu linku aktywacyjnego, zalogować się i podać wymagane dane jego przedsiębiorstwa oraz obiektu, którego Ogłoszenie zamierza zamieścić na portalu.


2. Współpraca z Oferentem zostaje nawiązana poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, przy czym art. 661 k.c. nie stosuje się.

 

III. Zamieszczanie Ogłoszeń

 

1. Umieszczenie Ogłoszenia jest odpłatne, podobnie jak przedłużenie okresu jego umieszczenia na stronie internetowej Serwisu.


2. Przedłużenie okresu umieszczenia Ogłoszenia traktuje się tak, jak zgłoszenie nowego Ogłoszenia.


3. Cennik usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.


4. Każdy Oferent może umieszczać Ogłoszenie dla każdego ze swych obiektów.


5. Umieszczenie Ogłoszenie następuje przez poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza.


6. Do ogłoszenia można załączyć zdjęcia, przy czym winne one dotyczyć przedmiotu ogłoszenia. Serwis internetowy nie świadczy usług reklamowych, a jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Oferentami a Użytkownikami. Z uwagi na powyższe zabrania się umieszczania zdjęć nie odnoszących się wprost do przedmiotu ogłoszenia, a zawierające np. informacje promocyjne, logo Oferenta, itp., pod rygorem usunięcia zdjęcia przez Serwis i rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.


7. Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w terminie 7 od chwili jego zgłoszenia, opłacenia i zaakceptowania przez administratora serwisu.


8. Jedno Ogłoszenie dla danego obiektu powinno być zamieszczone tylko raz, tak aby w okresie jego umieszczenia na Serwisie nie widniało więcej Ogłoszeń dla tego samego obiektu.


9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne związane z jego funkcjonowaniem.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Nieuregulowanie przez Oferenta wynagrodzenia na rzecz Serwisu w terminie skutkować może usunięciem jego Ogłoszenia, po uprzednim wezwaniu do uregulowania zaległości, wystosowanym drogą elektroniczną.


2. W razie niezastosowania się do wezwania, Serwis ma prawo rozwiązać umowę współpracy w trybie natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności na rzecz Oferenta.


3. Po uiszczeniu zaległości możliwe jest przywrócenie Ogłoszeń i kontynuowanie usługi. W razie usunięcia konta Oferenta może być konieczna ponowna rejestracja.


4. Serwis zastrzega sobie prawo do przemieszczania bądź usuwania Ogłoszeń, w razie podejrzenia zamieszczenia ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź innymi okolicznościami uzasadniającymi takie działanie. Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o przemieszczeniu bądź usunięciu Ogłoszenia. Uzasadnione działanie Serwisu w powyższym zakresie wyłącza prawo Oferenta do zwrotu równowartości niewykorzystanego świadczenia.


5. Oferent oświadcza, że na jego nieruchomości, w której świadczy swe usługi objęte Ogłoszeniem w ramach niniejszej umowy, umieści on tabliczkę dostarczoną mu przez Serwis, zawierającą wskazanie, iż dany obiekt Oferenta jest dostępny dla klientów za pośrednictwem portalu UjakUrlop.pl.


6. Oferent wyraża zgodę na wystawianie bez jego podpisu faktur przez Serwis oraz na przesyłanie ich drogą elektroniczną.


7. Każda ze Stron ma prawo do zaprzestania współpracy za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie można złożyć w formie elektronicznej.


8. Po zakończeniu współpracy Serwis usunie Oferenta z bazy podmiotów zarejestrowanych w Serwisie oraz usunie wszystkie jego Ogłoszenia.


9. Wynagrodzenie uiszczone na rzecz Serwisu nie podlega żadnemu rozliczeniu ani zwrotowi w całości bądź części, bez względu na to, w jakim momencie doszło do rozwiązania umowy.


10. W razie sporu między stronami, Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie odpowiedni Sąd w Poznaniu.


11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz Cennika.


12. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, przy czym zmiany Cennika dotyczyć będą wyłącznie Ogłoszeń zgłoszonych po dokonaniu zmiany i nie będą miały wpływu na Ogłoszenia zamieszczone wcześniej.

Obowiązuje od 1 lipca 2013

Zespół UjakUrlop.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zamieszczania Ogłoszeń przez Oferentów na stronie internetowej UjakUrlop.pl

 

Nazwa pakietu Cena jednostkowa
Standard 29zł netto/rok (35,67zł brutto)
Premium

299zł netto/rok (367,77zł brutto)

Promocja "PREMIUM 2014" 74zł netto/rok (91,02zł brutto)

Premium extra 599zł netto/rok (736,77zł brutto)

 

Ogłoszenie jest ważne przez rok od momentu zgłoszenia przez Oferenta.

 

Obowiązuje od 13 stycznia 2014

Zespół UjakUrlop.pl

Prosimy o sugestie, uwagi i pytania