Deutsch DE

Prosze wprowadzić kod weryfikacyjny

Popraw kod weryfikacyjny

Regulamin świadczenia usług

Regulamin serwisu internetowego UjakUrlop.pl

 

Rozdział I – Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu serwisu internetowego UjakUrlop.pl stosowane są niżej podane definicje:

 

1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin serwisu internetowego UjakUrlop.pl,


2. „Serwis” – internetowy serwis ogłoszeniowy, którego właścicielem jest 2 net Łukasz Koszczoł, który umożliwia Oferentom umieszczanie Ogłoszeń mających za przedmiot sprzedaż miejsc noclegowych czy innych form tymczasowego zakwaterowania oraz imprez turystycznych, a jednocześnie umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z tymi Ogłoszeniami i nawiązanie kontaktu z Oferentem,


3. „Ogłoszenie” – miejsce w Serwisie udostępnione na rzecz Oferenta, w którym może on zaprezentować swą ofertę,


4. „Użytkownik” – osoba fizyczna (mająca pełną zdolność do czynności prawnych) oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wyraziła zgodę na korzystanie z niniejszego Regulaminu,


5. „Konsument” – Użytkownik, będący osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub zamierza skorzystać z usług Serwisu i/lub Oferentów w sposób niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą lub zawodową,


6. „Oferent” – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która prezentuje swoje Ogłoszenia w Serwisie.

 

 

Rozdział II – Warunki korzystania z Serwisu

 

1. Serwis daje możliwość Oferentom do zaprezentowania swych Ogłoszeń oraz Użytkownikom do zaznajomienia się z Ogłoszeniami i nawiązania kontaktu z Oferentami, natomiast Serwis nie jest stroną umów, jakie są lub mogą być zawarte pomiędzy Oferentami a Użytkownikami.


2. Serwis umożliwia jedynie wymianę informacji oraz nawiązanie kontaktu pomiędzy Oferentami a Użytkownikami.


3. Treść Ogłoszeń, w szczególności warunki w nich przedstawione, są ustalane każdorazowo przez danego Oferenta, przy czym Serwis nie ma możliwości weryfikacji prawdziwości treści Ogłoszenia. Serwis dba o to, by Ogłoszenia nie zawierały treści niezgodnych prawem, obraźliwych, mających charakter dyskryminujący, a nadto by pozostawały zgodne z przeznaczeniem Serwisu, o którym mowa w Rozdziale I punkt 2 Regulaminu. Z uwagi na powyższe Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Oferentów, w szczególności związane z realizacją ofert zawartych w Ogłoszeniu i ich zgodności z treścią Ogłoszenia.


4. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności w razie, gdy Użytkownik w odpowiedzi na Ogłoszenie wyrazi chęć zawarcia umowy z Oferentem, a następnie się z tej chęci wycofa bądź zmieni swoje stanowisko.
 

5. Mając na względzie powyższe należy wskazać, iż wszelkie spory pomiędzy Oferentami a Użytkownikami winni oni podejmować samodzielnie i niezależnie od Serwisu.


6. Składać zapytania do Oferentów mogą jedynie Użytkownicy, który zaakceptują Regulamin po zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu jej.

 

 

Rozdział III – Odpowiedzialność serwisu

 

1. Serwis nie odpowiada za działania Oferentów i Użytkowników, stosownie do postanowień rozdziału II ust. 3 i 4.


2. Serwis nie odpowiada za faktyczny poziom usług świadczonych przez Oferentów oraz za zachowanie lub wypłacalność Użytkowników, a wszelkie spory w tym zakresie powinny rozstrzygać strony bez udziału Serwisu.


3. Serwis nie stanowi i nie powinien stanowić podstawy do ustalenia jakości usług świadczonych przez Oferentów, poziomu tych usług, ich adekwatności do ceny, ponadto Serwis nie ma na celu rekomendowanie Użytkownikom określonych Oferentów.

 

 

Rozdział IV – Zasady korzystania z serwisu

 

1. Każdy, kto spełnia warunki aby być Użytkownikiem, ma prawo zwrócić się za pośrednictwem Serwisu do wybranego przez siebie Oferenta, celem złożenia zapytania dotyczącego konkretnego Ogłoszenia.


2. Złożenie zapytania następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod Ogłoszeniem i wymaga podania podstawowych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail czy numer telefonu.


3. Do złożenia zapytania wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, stosownie do rozdziału II ust. 6, nadto z polityką prywatności Serwisu, stosownie do dokumentu „Polityka prywatności”.

 

 

Rozdział V – Płatności

 

Serwis nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat z tytułu korzystania z Serwisu.

 

 

Rozdział VI – Reklamacje

 

1. W razie, gdy Użytkownik jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z Serwisu, ma prawo złożyć reklamację.


2. Reklamację należy wnieść drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@ujakurlop.pl lub pisemnie na adres: 2 net Łukasz Koszczoł, ul. Bliźniąt 11/4, 61-244 Poznań, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, powodującej w ocenie Użytkownika konieczność zgłoszenia reklamacji.


3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

 

 

Rozdział VII – Dane osobowe i polityka prywatności

 

1. Serwis nie udostępnia Oferentom danych osobowych ani kontaktowych Użytkowników. Użytkownicy, gdy chcą skontaktować się z danym Oferentem, sami decydują o takiej możliwości.


2. Serwis udostępnia tylko dane Oferentów.


3. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane jedynie na potrzeby prowadzenia Serwisu, w szczególności w zakresie spraw związanych z korzystaniem z Serwisu i składaniem przez Użytkowników zapytań do Oferentów.


4. Administratorem danych osobowych jest 2 net Łukasz Koszczoł.


5. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w jego dane osobowe oraz ich poprawiania i zmiany.


6. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, cookies oaz kwestii z tym związanych znajdują się w dokumencie „Polityka prywatności”.

 

 

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

 

1. Serwis może dokonać zmiany Regulaminu.


2. Zmiana Regulaminu będzie ogłaszana na stronie internetowej Serwisu na co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.


3. Bez względu na powyższe, każdy Użytkownik ma prawo w każdej chwili złożyć w drodze elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@ujakurlop.pl żądanie o usunięcie jego danych osobowych z Serwisu. Wówczas Serwis wyśle e-maila do takiego użytkownika na podany przez niego adres e-mail, z prośbą o potwierdzenie tego żądania. Po potwierdzeniu Serwis niezwłocznie dokona usunięcia danych osobowych Użytkownika.

 

Obowiązuje od 1 lipca 2013

Zespół UjakUrlop.pl

 

Prosimy o sugestie, uwagi i pytania